Dostawa (zakup) sukcesywna paliw płynnych dla PGKiM Sp. z o.o. w Przysusze


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Protokół


Data ogłoszenia: 14. 12. 2018
Data obowiązywania: 21. 12. 2018

Zapytanie ofertowe na udzielenie kredytu długoterminowego w walucie polskiej


Zapytanie Ofertowe


Zapytanie ofertowe w wersji edytowalnej


Data ogłoszenia: 15. 11. 2018
Data obowiązywania: 22. 11. 2018